'γαθή

ἀγαθή , ἀγαθός
good
fem nom/voc sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ТИХА —    • Τύχη,        1. богиня случая и судьбы; Гесиод (Hesiod. theog. 360) причисляет ее к дочерям Океана и Тефеи, Пиндар к Майорам. Ее изображали с различными атрибутами: как управительница судеб она держит в руках руль жизни и шар, символ… …   Реальный словарь классических древностей

  • КРИТОН —    • Crito,          Κρίτων,        1. ученик Сократа, знаменитый преданностью своему учителю. Хотел освободить Сократа из тюрьмы, предлагая для этой цели свое имущество. Платон назвал его именем один из своих диалогов, в котором К. беседует в… …   Реальный словарь классических древностей

  • AUTOMATON — quibusdam idem cum pegmate, de quo suô locô: Sueton. tamen in Claudio c. 34. distinguit: Si autαὐτόματον, aut pegma, vel tale quid aliud parum cessisset: de Automato in Physicis, vide infra, ubi de Perpetuo motu; ubi de Αὐτοματοποιητικῇ, seu… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CINYPS seu CINYPHUS — CINYPS, seu CINYPHUS Ptolemaeo, Africae fluv. prope Garamantas. Hircis olim plurimis abundavit. Virg. Georg. l. 3. v. 312. Nec minus interea barbas, incanaque menta Cinyphii tondent hirci. Silius, l. 3. v. 275. Tum primum castris Phoenicum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • FORTUNA — Dea antiquis credita. Calva, caeca, et rotae insistens fingebatur. Apud Rom. Bona dicta, in nummo Antonini Getae, dextrâ rotae innixa, laevâ cornu copiae tenens: Aurea, in nummo Adriani, cum alis, clavo incumbens: Pacifica, in nummo Antonini Pii …   Hofmann J. Lexicon universale

  • HIEROLOGIA Nuptialis — seu Benedictio, quae Sacrorum genus ab Hebraeis et Christianis, uti varia Sacra a Paganis, Nuptiis adhiberi solita est, magna cum religione. Et quidem, praeter sollennem Sponsalium benedictionem, deductioni in Thalamum seu ipsis Nuptiis, alia… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MANCIPIA — quod ab hostibus manu caperentur, dicta: quemadmodum Servi, quod Imperatores captivos vendere, et per hoc servare, nec occidere solerent: quae vetustissima Mancipiorum servorumque origo est, ab ipso Nimrodo vel Nino Eruditis accersita. Horum apud …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ORANDI Ritus — apud Ethnicos quoque olim frequens fuit: Namque Initiis eos omnibus Deos precari consuevisse, ex Pausania atque Aelio Dionysio Cael. Rhodig. refert Lect. Antiq. l. 1. c. 2. sub princ. Cui communi Religioni veluti testimonium perhibens Cicero,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.